پیشنهاد برای شما
28:44
بدایة النحو | جلسه ۱: مقدمه علم نحو
28:44 از 11 تیر, 1398
21 بازدید 0 بازخورد
50:47
بدایة النحو | جلسه ۵: اسم معرفه و نکره
50:47 از 11 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد
جلسه اول درس سیوطی
از 9 خرداد, 1398
18 بازدید 0 بازخورد
56:30
54:14
جلسه دوم درس سیوطی
از 9 خرداد, 1398
6 بازدید 0 بازخورد
01:09:05
بدایة النحو | جلسه ۷: اسم موصول
01:09:05 از 11 تیر, 1398
1 بازدید 0 بازخورد
01:04:40
بدایة النحو | جلسه ۳: اسم صحیح و غیر صحیح
01:04:40 از 11 تیر, 1398
8 بازدید 0 بازخورد
58:41
بدایة النحو | جلسه ۲: تعریف اسم
58:41 از 11 تیر, 1398
6 بازدید 0 بازخورد
41:12
فهرست پخش اخیر
از
3 بازدید  .  0 بازخورد  . 
19
3 بازدید 0 بازخورد
از
16 بازدید  .  0 بازخورد  . 
59
16 بازدید 0 بازخورد