چهل درس در قلمرو ادب پارسی و آیین نگارش

نویسنده: ابوالقاسم حسینی

کتاب حاضر به خامه یکی از فاضلان حوزه ، جناب استاد آقای سیّد ابوالقاسم حسینی (ژرفا) ، مطابق سرفصل های مصوّبِ گروه ادبیّات فارسیِ دفتر ، به منظور تدریس در هشتاد ساعت درسی در دوره سطح یک حوزه ، تألیف شده است. در نیاز شدید به آموختن ادبیّات فارسی وآیین نگارش ، جای هیچ گونه شکّی نیست واین که «دفتر تألیف ونشر متون حوزه» نخستین متن درسی را در این زمینه فراهم آورده است ، نشانه توجّه ویژه بدین موضوع است.

پیوست ها
ANegaresh [@hozebook].pdf حجم فایل:3.97 Mb تعداد دانلود: 170